30.06.2023

Tolletaten har den 30.05.2023 sendt på høring forslag til enkelte endringer i vareførselsforskriften i forbindelse med utfasing av direktekjøringsordningen og innføring av digital melde-og opplysningsplikt. Høringen er en oppfølging av forslaget som ble sendt på høring 20.09.2022.

Etter Regelrådets vurdering er de seks minimumsspørsmålene i utredningsinstruksens punkt 2-1 i stor grad tilstrekkelig besvart. Tolletaten burde imidlertid ha beskrevet berørt næringslivpå en grundigere måte. Blant annet mangler informasjon om små og mellomstore bedrifter. Det hadde vært en fordel om etaten i tillegg kunne brukt statistikk til å tallfeste og beskrive markedet og de berørte. Utredningen hadde vært styrket om Tolletaten også hadde tallfestet virkningene for næringslivet.

Slik Regelrådet leser høringsnotatet har Tolletaten tatt hensyn til aktørenes innspill i flere sammenhenger og har revidert sine tidligere forslag. Tolletaten har involvert og informert næringslivet underveis i regelverksprosessen. Det ser også ut til at etaten har hatt søkelys på forenkling og digitalisering. Dette er forhold vi mener Tolletaten skal ha ros for.

Forslaget inneholder nye rapporteringskrav. Etter Regelrådets vurdering har Tolletaten gitt en tilstrekkelig begrunnelse for hvorfor de har behov for opplysningene de foreslår. Det er positivt at Tolletaten har revidert kravene etter tilbakemeldinger fra aktørene i bransjen. På kort sikt betyr digitaliseringen og nye rapporteringer kostnader for næringslivet, men på lengre sikt vil det trolig bety forenkling for de berørte.

På lenken til venstre kan du lese hele Regelrådets uttalelse.