30.06.2023

Miljødirektoratet har sendt på høring forslag til endringer i klimakvoteloven. Forslaget innebærer at skipsfart blir inkludert i kvotesystemet fra 1. januar 2024.

Skipsfart er en viktig næring i Norge og innlemmelsen av sektoren i klimakvotesystemet vil påvirke mange norske rederier og skip. Forslaget kan også få konsekvenser for andre berørte parter som har interesse i norsk skipsfart og miljøspørsmål knyttet til denne. Regelrådet mener at det er viktig at slike forslag utredes grundig og konsekvensene for det norske næringslivet blir tilstrekkelig belyst.

Detaljnivået i høringen er begrenset av at EU ikke har offentliggjort flere sentrale rettsakter vedrørende den praktiske utformingen av sine forslag. Regelrådet mener likevel høringsnotatet inneholder en god utredning basert på den informasjonen som var tilgjengelig.

Regelrådet mener forslaget er tilstrekkelig utredet på dette stadiet, men at det i det videre arbeidet med de tilhørende forskriftene vil bli viktig at forslagets virkninger utredes grundigere når mer informasjon fra EU foreligger. Det vil også være viktig å identifisere landenes handlingsrom og finne en god tilpasning til norske forhold. Dette vil være spesielt viktig for mindre aktører som i større grad vil bli belastet med den økende rapporteringsbyrden.

De faktiske kostnadene for næringslivet vil være usikre frem til EU har offentliggjort de resterende rettsaktene og arbeidet med detaljregulering i forskriftene begynner. Regelrådet mener derfor det er for tidlig å vurdere om forslaget på høring er utformet slik at målene oppnås til en relativ sett lav kostnad for næringslivet.