05.07.2023

Finansdepartementet har sendt på høring NOU 2023: 15 Bærekraftsrapportering om gjennomføring av direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD).

Regelrådet mener at forslaget er tilstrekkelig utredet, jf. utredningsinstruksen pkt. 2-1 og 2-2.

Regelrådet mener at utvalgets forslag til gjennomføring av direktivet om bærekraftsrapportering er gjennomgående godt utredet. Virkningene er belyst både kvalitativt og kvantitativt for de berørte virksomhetene. Utvalget har også vurdert flere forhold som er viktig for gjennomføringen. Regelrådet registrerer at det er lite nasjonalt handlingsrom i direktivet.

Det på det rene at forslaget vil gi økte kostnader for næringslivet. Regelrådet mener at rapporteringsbyrden vil bli omfattende og kostbar for næringslivet som helhet. De rapporteringspliktige vil få den største byrden, men også små og mellomstore bedrifter kan bli berørt dersom de befinner seg i verdikjeden til rapporteringspliktige foretak og når de etterspør finansiering fra finansinstitusjoner. Regelrådet er bekymret for belastningen for SMB-ene og mener at det er behov for avhjelpende tiltak for å få ned kostnadene for disse. Videre mener Regelrådet at departementet i forbindelse med arbeidet med ESRS-standardene bør gjennomgå gjeldende rett med tanke på å fjerne eventuelle dobbeltreguleringer. Dette vil gjøre rapporteringsforpliktelsene enklere å forholde seg til for næringslivet.

Selv om forslaget gjennomgående er godt utredet mener Regelrådet at målene med forslagene ikke kan oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet. Regelrådet mener derfor det er viktig å evaluere hvordan reglene har fungert i Norge i forbindelse med EUs planlagte evaluering for å kunne gi innspill til viktige endringer.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.