07.07.2023

Samferdselsdepartementet har i samarbeid med Klima- og miljødepartementet utarbeidet forslag til forskrift med krav om nullutslipp av klimagasser fra ferjer og hurtigbåter.

Regelrådet mener at høringsnotatet med de underliggende rapportene gir en grundig beskrivelse av problemet som skal løses og målet som ønskes å nås. Regelrådet savner utredning av nullalternativet og er usikre på om dette er en nødvendig regulering da markedet allerede ser ut til å være på vei mot nullutslippsteknologi. Regelrådet savner også alternativer til regulering, som for eksempel insentiver til endret adferd.

Regelrådet mener at en næringsspesifikk utredning av kostnadsvirkningene mangler. Nytte- og kostnadsvirkninger er beregnet og beskrevet i de underliggende rapportene og gjengitt i høringsnotatet. Det fremkommer ikke hvordan kostnadene fordeler seg i næringen. Det kan være store forskjeller innad i næringen på hvor langt de har kommet i anskaffelse av nullutslippsfartøy, dette er ikke kommentert i høringsnotatet.

Regelrådet vil peke på at berørt næringsliv bør beskrives i høringsnotatet eller i de underliggende rapportene. Den mangelfulle beskrivelsen av næringslivet gjør at viktige forhold som konkurranseeffekter og virkninger for små og mellomstore bedrifter ikke er utredet.

Da Regelrådet ikke vet hvordan kostnadene påvirker de ulike aktørene i bransjen eller om tiltaket vil virke konkurransevridende kan ikke Regelrådet konkludere på om forslaget når målene til en relativt lav kostnad for næringslivet.

Les hele Regelrådets uttalelse i pdf-dokumentet som du finner i menyen til venstre.