04.09.2023

Finansdepartementet har sendt forslag om opprettelse av prisråd for havbruk på høring. Departementet uttaler i høringsnotatet at formålet med et prisråd er at rådet skal sette mest mulig riktige markedspriser som svarer til markedsverdien av laks, ørret og regnbueørret ved merdkanten.

Regelrådet mener at departementets utredning er tilstrekkelig på flere punkter, men at det er enkelte svakheter i utredningen. For eksempel kunne departementet utredet alternative metoder for verdsettingen av skatteavregningsprisen, både for spotpris og fastpris. Det kommer heller ikke klart frem i høringsnotatet om alle bedriftene i bransjen må rapportere inn data. Regelrådet stiller spørsmål ved om den samlede rapporteringsbyrden kan bli unødig stor, særlig for de minste virksomhetene.

Departementet mener at ordningen med et prisråd vil ha mindre negative virkninger enn alternativene. Dette forutsetter at prisrådet virker etter hensikten og klarer å sette priser som reflekterer virksomhetenes faktiske inntekter uten at rapporteringsbyrdene blir uforholdsmessig store. På bakgrunn av svakheter i utredningen kan ikke Regelrådet konkludere med at målene kan oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet.

Les hele Regelrådets uttalelse i PDF-dokumentet som du finner i menyen til venstre.