Green

Avsender: Klima- og miljødepartementet

11.09.2023

Klima- og miljødepartementet har sendt på høring forslag til ny lov om bærekraftige produkter og verdikjeder.

Regelrådet mener at forslaget er tilstrekkelig utredet, jf. utredningsinstruksen pkt. 2-1 og 2-2. Regelrådet finner at høringsnotatet er gjennomgående godt utredet. Problemet og målet kommer godt frem, og det er gjort vurderinger av forutsetningene for en vellykket gjennomføring for næringslivet.

Selv om lovforslaget ikke direkte medfører vesentlige nye byrder til norsk næringsliv, inneholder høringen en god gjennomgang av en del av kravene som ventes i gjennomføringsrettsaktene. Regelrådet mener imidlertid at departementet kunne brukt EU-kommisjonens konsekvensutredning i større grad for å belyse virkningen av økodesignforordningen.

Regelrådet vil påpeke viktigheten av at norske myndigheter også i den videre prosessen holder næringslivet oppdatert om de nye rettsaktene som kommer slik at ikke mangel på informasjon blir en konkurranseulempe for norske bedrifter. Videre må nytt regelverk vurderes grundig opp mot gjeldende norsk rett for å hindre eventuell dobbeltrapportering og uklarhet for berørt næringsliv. Det er på det rene at en del nye rettsakter vil gå på tvers av ansvarsområdene til de forskjellige myndighetsorganene i Norge. Det er derfor viktig med tett samarbeid mellom de aktuelle departementene og direktoratene.

Dette høringsforslaget er en del av en større regelverksprosess som på sikt vil gi store økte kostnader for norsk næringsliv. Da vi på det nåværende tidspunkt ikke vet detaljene i de nye reguleringene, er det vanskelig for Regelrådet å si om forslaget er utformet slik at målene kan oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet.

Les hele Regelrådets uttalelse i PDF-dokumentet som du finner i menyen til venstre.