11.09.2023

Samferdselsdepartementets har sendt NOU 2023: 22 – På vei mot en bedre regulert drosjenæring på høring. Drosjeutvalget ble oppnevnt i mai 2022. I forbindelse med behandlingen av stats-budsjettet for 2023 fattet Stortinget et anmodningsvedtak der de ba regjeringen gjeninnføre plikten til å være tilknyttet en drosjesentral, driveplikt og antallsbegrensning i drosjenæringen. Utvalgets mandat ble endret som følge av anmodningen. Regelrådet mener det er uheldig at anmodningsvedtaket så spesifikt dikterer hvordan drosjenæringen skal reguleres, da dette foregriper den brede faglige vurderingen som utvalget i utgangspunktet var satt til å gjøre.

Drosjeutvalget har levert en grundig utredning. Regelrådet mener at utvalget har besvart de seks spørsmålene i utredningsinstruksen på en tilfredsstillende måte i forhold til forslagets omfang. Regelrådet mener at beskrivelsen av berørt næringsliv er god og grundig. Utvalget har utredet alternativer, inkludert andre tiltak enn sentraltilknytningsplikt. Regelrådet mener også at involveringen av berørt næringsliv er god, både gjennom representasjon i utvalget og fordi utvalget har hatt en egen nettside.

Forslaget vil gi økte kostnader for både løyvehavere og sentraler. Regelrådet antar at omstillingskostnadene vil være størst for løyvehavere som ikke er tilknyttet en sentral i dag og for plattformselskaper hvis disse velger å bli drosjesentral. Utvalget har lagt vekt på at kravene som stilles skal være egnet til å oppnå målene med reguleringen, og at de er nødvendige for å nå målet. Det er Regelrådets inntrykk at utvalget ikke foreslår tiltak som går lenger enn det som er nødvendig for å oppnå målene med forslaget. Regelrådet mener derfor at forslaget er utformet slik at målene kan oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet.

Les hele Regelrådets uttalelse i PDF-dokumentet som du finner i menyen til venstre.