Årlig byrdestatus fra EU-kommisjonen

EUs flagg
5. oktober 2023

EU-kommisjonen publiserte den 12. september den årlige rapporten om byrdereduksjon i 2022 – Annual Burden Survey . Rapporten presenterer EU-kommisjonens arbeid med å forenkle og modernisere EUs regelverk. Rapporten viser status for fremdriften og konkrete eksempler på hva Kommisjonen har oppnådd det første året med full implementering av «one in, one out». I tillegg gir Kommisjonen informasjon om status for REFIT-programmet (Regulatory Fitness and Performance) og oppfølging av anbefalingene fra Fit for Future-plattformen. Rapporten ser også på hvorfor disse byrdereduksjonstiltakene er spesielt viktige for små og mellomstore bedrifter.

Lenke til nettside med 2022 Annual Burden Survey

Resultater av «one in, one out»

«One in, one out» skal være en slags «kostnadsbrems». Det vil si at alle nye etterlevelseskostnader, inkludert administrative kostnader, for borgere og bedrifter skal kvantifiseres og kompenseres ved å fjerne en eksisterende byrde eller kompenseres i størst mulig grad. Kommisjonen brukte «one in, one out» på 52 lovforslag i 2022. De vedtatte forslagene gir en forventet reduksjon i den totale administrative byrden på 7,3 milliarder euro. Kommisjonen skriver at digitalisering og interoperable løsninger ofte bidrar til å oppnå kostnadsbesparelser.

Resultater av Kommisjonens forenklings- og byrdereduksjonsarbeid – REFIT

I 2022 ferdigstilte Kommisjonen flere evalueringer og egnethetskontroller, og fremmet revisjoner av EU-lovgivning med forenklings- og byrdereduksjonspotensial. Initiativene dekker et bredt spekter av politikkområder som klimasatsing og konkurranse, justis og migrasjon, mobilitet og transport og indre markedet.

Lenke til nettside om REFIT-programmet

Oppfølging av Fit for Future-plattformen

Fit for Future-plattformen vedtok ti uttalelser i sitt årlige arbeidsprogram. Uttalelsene dekket et bredt spekter av initiativer som blant annet inkluderer bedriftsvennlig merverdiavgift, styring av energiunionen og klimasatsing, tilgang til kapital for små og mellomstore bedrifter, matsvinn og donasjoner, og REACH-forordningen om kjemikalier. Rapporten inneholder plattformens anbefalinger.

Lenke til nettside med EU kommisjonens Fit for Future platform