Red

Avsender: Landbruks- og matdepartementet

09.10.2023

Landbruks- og matdepartementets har sendt forslag til endringer i de konkurransefremmende tiltakene i prisutjevningsordningen for melk på høring.

I høringsnotatet viser departementet til Landbruksdirektoratets rapport nr. 27/2022 «Utredning av konkurransefremmende tiltak i prisutjevningsordningen for melk». Konkurransetilsynet har bidratt med konkurransefaglige vurderinger til rapporten. Representanter for næringen har deltatt i en referansegruppe. Rapporten var på høring fra 15. desember 2022 til 27. januar 2023. Det er positivt at departementet har gjort rede for høringsinstansenes innspill til høringen av rapporten.

Regelrådet mener at forslaget departementet nå har sendt på høring ikke er tilstrekkelig utredet, jf. utredningsinstruksen pkt. 2-1 og 2-2.

Det er Regelrådets vurdering at det er svakheter i beskrivelsen av problemet man forsøker å løse og av målet med forslaget. Vi mener også at utredningen av alternative tiltak, beskrivelsen av berørt næringsliv, utredningen av virkninger og anbefalingen av tiltak burde vært grundigere. Det er særlig mangler i utredningen av virkninger, herunder nyttevirkninger, kostnadsvirkninger og virkninger på konkurranse og innovasjon i meierisektoren. Landbruksdirektoratet skriver i sin rapport at dagens konkurransesituasjon langt på vei er et resultat av tiltakene for å fremme konkurransen. Rapporten gir grunn til å tro at en helt eller delvis avvikling av tiltakene vil ha betydelige virkninger for konkurransen i markedet. Regelrådet mener dette burde vært drøftet nærmere i høringsnotatet. Departementet kunne styrket utredningen ved å benytte mer informasjon og tallmateriale fra Landbruksdirektoratets rapport.

Les hele Regelrådets uttalelse i PDF-dokumentet som du finner i menyen til venstre.