Green

Avsender: Nærings- og fiskeridepartementet

09.10.2023

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt forslag om endringer i brukthandelsregelverket på høring. Regelrådet mener at forslaget er tilstrekkelig utredet.

Regelrådet finner det positivt at det er utredet tiltak som i stor grad innebærer forenkling for eksisterende og nye næringsdrivende innen brukthandel. Forslaget om å oppheve regelverket vil fjerne en rekke administrative krav for virksomhetene.

Det er positivt at departementet har utredet alternative tiltak, at berørt næringsliv er beskrevet og at virkingene for brukthandelnæringen er kvalitativt utredet. Selv om det etter Regelrådets vurdering er enkelte svakheter i utredningen blant annet når det gjelder motorvogner, mener Regelrådet at høringsnotatet utgjør et godt beslutningsgrunnlag.

Regelrådet mener at departementet på en god måte får frem hvorfor gjeldende regulering ikke lenger er egnet. Ny teknologi, samfunnsmessige trender og EØS-relevant regelverk om bærekraft og sirkulær økonomi er blant forholdene som har betydning for framtidens brukthandelvirksomhet.

Regelrådet mener på denne bakgrunn at forslaget er utformet på en måte som vil spare næringslivet for kostnader.

Les hele Regelrådets uttalelse i PDF-dokumentet som du finner i menyen til venstre.