11.10.2023

Miljødirektoratet har sendt forslag til revidert kapittel 10a i avfallsforskriften på høring 29.06.2023. Høringsdokumentene, inkludert underliggende analyser som det er henvist til i utredningen, ser ut til å legge seg på et passende utredningsnivå. Regelrådet vurderer likevel at det er noen svakheter ved utredningen av virkninger for og beskrivelsen av næringslivet.

Departementet burde gitt en tydeligere beskrivelse av grunnen til at EU fant behov for å regulere dette, hva som er det utløsende problemet og årsakene til problemet i Norge. Problembeskrivelsen sier også lite om konsekvensene hvis Norge ikke når EU-kravene eller hva som er nullalternativet. Målet er etter vår vurdering tilstrekkelig beskrevet. Det er positivt med konkrete målkrav som gjør det enkelt å vurdere måloppnåelse.

Utredningen av relevante tiltak, prinsipielle spørsmål, anbefaling av tiltak og forutsetninger for en vellykket gjennomføring virker langt på vei tilstrekkelig. Det er også positivt at forslaget utnytter fleksibiliteten i EU-regelverket ved å gi handlingsrom for å finne den beste løsningen. Dette gir mulighet for innovasjon.

Regelrådet mener at beskrivelsen av berørt næringsliv er svak, noe som blant annet kommer av at definisjonen av husholdningslignende avfall er noe uklar. Vi savner en nærmere forklaring på virkeområdet for næringslivet, tallfesting og eksempler. Utredningen av virkninger har også noen svakheter, og det er kun en del av forslaget hvor det er beregnet kostnader.

På grunn av manglene ved utredningen kan ikke Regelrådet svare på om forslaget er utformet slik at målene kan oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet. På lenken til venstre kan du lese hele Regelrådets uttalelse.