17.10.2023

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter (lærlingklausulen).

Offentlig sektor er en viktig oppdragsgiver for næringslivet, og kriteriene som blir stilt i anbudskonkurranser har stor betydning for oppdragstakerne. Mindre virksomheter kan få en konkurranseulempe mot større virksomheter i anbudsrunder om omfanget av ulike vilkår blir for omfattende. Det er derfor spesielt viktig at de mindre virksomhetene blir hensyntatt i utformingen av nytt regelverk.

Etter Regelrådets vurdering er flere av de seks minimumsspørsmålene i utredningsinstruksens punkt 2-1 ikke tilstrekkelig besvart. Mangler ved problembeskrivelsen gjør det vanskelig å få oversikt over dagens utfordringer og hvilke målsetninger departementet har med forslaget. Høringen mangler også en grundig vurdering av alternative tiltak og forutsetninger for en vellykket gjennomføring.

Ettersom høringsnotatet ikke inneholder informasjon om berørt næringsliv og virkningene ikke er forsøkt tallfestet, mener Regelrådet det er vanskelig å anslå hvordan forslaget vil påvirke de berørte virksomhetene. Det mangler også en vurdering av tiltak som kan forbedre etterlevelsen av lærlingvilkårene i kontraktene. Det er et problem at vilkårene ikke blir kontrollert i dag, og det fremstår ikke klart for Regelrådet at forslaget vil forandre på dette. Regelrådet kan derfor ikke konkludere med at forslaget er utformet slik at målene oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet.

På lenken til venstre kan du lese hele uttalelsen.