Uttalelse fra RegWatchEurope til EU-kommisjonens kommunikasjon om langsiktig konkurranseevne

Logoen til RegWatchEurope
9. november 2023

Gjennom samarbeidsnettverket RegWatchEurope (lenke)(RWE) har Regelrådet gitt en uttalelse til EU kommisjonens kommunikasjon om langsiktig konkurranseevne. Uttalelsen fokuserer på hvordan vi kan få bedre regulatoriske rammer. Hovedelementene i uttalelsen er:

Ny konkurranseevnevurdering

Kommisjonen planlegger å innføre en ny vurdering av konkurranseevnen. Forslaget innebærer at konsekvensutredninger av lovforslag skal inneholde vurderinger av forventede virkninger på kostnads- og prisnivå, internasjonal konkurranseevne, innovasjonsevne og konkurransedyktighet for små og mellomstore bedrifter på en integrert måte. RWE støtter denne ambisjonen, men anmoder Kommisjonen om å gi mer informasjon om den nye vurderingen.

Metode for å vurdere kumulative virkninger

Som følge av stadig mer kompleks lovgivning som påvirker ulike områder og interessenter, støtter RWE Kommisjonens ambisjon om å i større grad vurdere de kumulative virkningene av ulike politiske tiltak på EU-nivå. RWE påpeker imidlertid behovet for mer praktisk informasjon om planer og tidsplaner.

«One in, one out» prinsippet (OIOO)

OIOO ble introdusert på EU-nivå i 2021 og har som mål å redusere byrden av ny regulering ved å fjerne en regel for hver ny regel som innføres. RWE støtter prinsippet, men mener at Kommisjonen også bør inkludere andre typer kostnader i regnestykket, ikke bare administrative kostnader. RWE påpeker også at prinsippet bør gjelde for lovforslag fra EU-kommisjonen uten medfølgende konsekvensutredninger.

Forenkling

Kommisjonen planlegger å redusere rapporteringskrav med 25 prosent. RWE støtter dette, men understreker at det er viktig at innsatsen for å redusere byrder ikke bare begrenses til rapporteringskrav og visse tematiske områder.

Evalueringsklausuler

Kommisjonen forplikter seg til å fortsette med regelmessig evaluering av EU-lovgivning for å sikre at den er aktuell. RWE støtter dette og foreslår standardiserte evalueringsklausuler for alle lovforslag. RWE vektlegger også betydningen av at medlemslandene gis nødvendig innsyn i evalueringsarbeidet.

Gjennomføring av EU-lovgivning i medlemslandene

Kommisjonen forplikter seg til å hjelpe medlemslandene med riktig, full og rettidig gjennomføring av EU-lovgivning. RWE mener at dette arbeidet bør intensiveres, og at medlemslandene bør samarbeide mer aktivt for å dele erfaringer og diskutere gjennomføringen.

Nøkkelindikatorer for ytelse

Kommisjonen ønsker å få næringslivets syn av hvor enkelt det er å følge reguleringer og administrative krav. RWE støtter dette, men mener at arbeidet bør suppleres med flere nøkkelindikatorer knyttet til blant annet konkurransedyktighet og rapporteringsbyrder.

RWE ser frem til videre diskusjoner og initiativer slik at målene i EU-Kommisjonens kommunikasjon kan nås.

RWEs uttalelse kan du lese i sin helhet her (lenke).

Les mer om Regelrådets internasjonale arbeid her (lenke)