13.11.2023

Miljødirektoratet har sendt på høring forslag til endringer i klimakvoteforskriften og miljøsikkerhetsforskriften. Hovedforslagene i høringen angir det nærmere virkeområdet for klimakvoteloven og EUs klimakvotesystem på maritim transportaktivitet, industri, kraftproduksjon og luftfart.

Etter Regelrådets vurdering inneholder høringsnotatet en god gjennomgang av næringer som er berørt av forslagene, og virkningene er tilstrekkelig utredet sett i lys av noe usikkerhet knyttet til forståelsen av rettsaktene fra EU og tidspress for gjennomføring av rettsaktene i norsk rett. Det er videre positivt at utredningen belyser problemstillinger knyttet til små og mellomstore bedrifter. Utredningen kunne vært ytterligere styrket med mer informasjon fra EU-kommisjonens egen konsekvensutredning av forslagene, og en grundigere gjennomgang av nullalternativet.

Regelrådet mener at det i det videre arbeidet med forslagene blir viktig å gjennomgå innrapporteringsløsningene, slik at de administrative byrdene ikke blir større for næringslivet enn nødvendig. Under dette arbeidet blir det også viktig å forsikre seg om at næringslivet ikke må dobbeltrapportere data knyttet til utslipp.

Regelrådet mener at forslagene kan føre med seg relativt store kostnader for mange berørte. Det nasjonale handlingsrommet er likevel begrenset, med kun mindre muligheter for nasjonale tilpasninger. Forutsatt at de største kostnadene ved forslaget er knyttet til tiltak der det ikke er nasjonalt handlingsrom, mener Regelrådet at det ikke er andre utforminger som ville gi klart lavere kostnader.

På lenken til venstre kan du lese hele Regelrådets uttalelse.