Green

Avsender: Kommunal- og distriktsdepartementet

13.11.2023

Kommunal- og distriktsdepartementet har sendt forslag til endringer i plan- og bygningsloven om grunneierfinansiering av infrastruktur, utbyggingsavtaler mv. på høring.

Regelrådet mener at både problemene etter gjeldende rett og målene med forslaget er godt beskrevet, og behovet for endringer er gjort rede for. Departementet har også i tilstrekkelig grad utredet alternativer der det er aktuelt og kommet med begrunnelser for valg av tiltak. Det styrker utredningen at berørt næringsliv har blitt involvert i arbeidet med forslaget.

Forslaget vil ikke medføre direkte negative konsekvenser for næringslivet. De positive virkningene er etter vår vurdering tilstrekkelig utredet, men de bygger på en forutsetning om at kommunene vil velge å ta i bruk dette verktøyet. Regelrådet understreker viktigheten av at kommunene, også de mindre, har tilstrekkelig kunnskap og ressurser for å gjennomføre de nye oppgavene. I forlengelse av dette er det også viktig at departementet setter opp en konkret tidsramme for når regelverket skal evalueres.

Til slutt mener Regelrådet at forslaget er utformet slik at målene nås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet. Lenken til venstre tar deg til uttalelsen.