16.11.2023

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om gjennomføring av kommisjonsdirektiv som endrer størrelsesgrensene i regnskapsdirektivet. Endringene er foreslått gjennomført i ny § 1-5 i regnskapsloven.

Regelrådet mener at utredningen har svakheter, jf. utredningsinstruksen pkt. 2-1 og 2-2.

Regelrådet finner det positivt at Finansdepartementet har presentert endringene i terskelverdiene på en oversiktlig måte, basert på virksomhetenes størrelse. Departementet får frem at den største virkningen av forslaget er at mange norske virksomheter vil få lempeligere rapporteringskrav.

Regelrådet mener at det er svakheter i utredningen, hovedsakelig knyttet til utredningen av alternative terskelnivåer for små foretak og konsern. Regnskapsdirektivet gir adgang til å justere terskelnivåene 50 % høyere enn direktivets utgangspunkt for disse foretakskategoriene. Handlingsrommet i direktivet fremstår særlig aktuelt å vurdere i sammenheng med regjeringens forenklingsmål for næringslivet. Regelrådet mener utredningen burde begrunnet hvorfor handlingsrommet ikke i større grad foreslås å benyttes for å bidra til forenklinger for næringslivet.

Regelrådet mener at endringen av definisjonen av små foretak i regnskapsloven bør følges opp med vurdering av om tilsvarende endringer bør gjøres i andre lover som benytter terskelverdier for definisjon av foretaks størrelse, herunder om terskelverdiene i åpenhetsloven bør endres tilsvarende som i regnskapsloven. På de neste sidene kan du lese mer om Regelrådets vurderinger.

Les hele Regelrådets uttalelse i PDF-dokumentet som du finner i menyen til venstre.