Green

Avsender: Justis- og beredskapsdepartementet

17.11.2023

Justis- og beredskapsdepartementet har den 29.09.2023 sendt på høring forslag til endringer i advokatloven mv. og ny advokatforskrift.

Regelrådets samlede vurdering fokuserer på om utredningen følger kravene i utredningsinstruksen, herunder besvarelsen av de seks minimumsspørsmålene. Departementet har grundig beskrevet problemene og målene med forslaget og utredet alternative tiltak tilstrekkelig. De har gitt en oversikt over virkningene for næringslivet.

Regelrådet etterlyser noe mer utredning av virkninger for noen av forslagene, som tidsbruk ved opprettelse av individuelle klientbankkontoer og vurdering av konkurransevirkninger. Utredningen hadde vært styrket ved å beskrive berørte mer detaljert, ved blant annet å vise antall berørte og fordeling på store og små virksomheter. Regelrådet stiller spørsmål om departementet kunne vurdert andre regler for små virksomheter.

Det er positivt at departementet har vurdert behovet for overgangsordninger og tilpasninger for næringslivet i forbindelse med advokatloven. Regelrådet anbefaler at det gjennomføres en evaluering av regelverket etter at det har virket en tid.

Regelrådet mener at forslagene generelt sett er godt begrunnet. Vi anser ikke at forslagene vil medføre betydelige kostnader for næringslivet og mener at målene kan oppnås uten å påføre næringslivet for høye kostnader.

På lenken til venstre kan du lese mer om Regelrådets vurderinger.