22.12.2023

Regelrådet har vurdert Arbeidstilsynets forslag om å forskriftsfeste krav til innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker i et nytt kapittel i arbeidsplassforskriften.

Vi vurderer at høringsnotatet i hovedsak har besvart de seks minimumsspørsmålene i utredningsinstruksen. Regelrådet har noen innspill som kunne hevet kvaliteten på utredningen ytterligere.

Vi mener at problemene og målene er tilstrekkelig beskrevet, men vi savner en grundigere analyse av årsakene til at problemene har oppstått. Berørt næringsliv er beskrevet ved tilsynsstatistikk. Dette gir noe kjennskap om hvilke bransjer som stort sett tilbyr innkvartering av arbeidstakere og hvilke bransjer som har størst risiko for at innkvarteringen ikke er forsvarlig utført, innredet eller vedlikeholdt. Virkningene for næringslivet er beskrevet, men vi skulle gjerne sett en mer detaljert sammenligning av dagens krav med de foreslåtte forskriftskravene.

Det er positivt at Arbeidstilsynet har et tett samarbeid med partene i arbeidslivet og at innspill er tatt inn i høringsnotatet. Det er en fordel for næringslivet med tydelige forskriftskrav som forenkler forståelsen, forutsatt at de ikke innebærer nye byrder. Regelrådet anbefaler en fremtidig evaluering for forbedringer og eventuell fjerning av unødvendig detaljerte krav.

Regelrådet vurderer at de foreslåtte forskriftsendringene trolig vil medføre relativt lave kostnader og at en i større grad unngår at enkeltbedrifter bruker dårlig innkvartering som et konkurransefortrinn.

Les hele Regelrådets uttalelse i PDF-dokumentet som du finner i menyen til venstre.