Red

Avsender: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

22.12.2023

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har sendt på høring forslag om å øke rammen for overtredelsesgebyr i arbeidsmiljøloven. Forslaget skal redusere arbeidslivskriminaliteten og forbedre konkurransen ved å forhindre at det skal være lønnsomt å bryte regelverket.

Regelrådet finner det positivt at departementet har gjort rede for relevante hensyn for fastsettelsen av gebyrnivået, og at departementet presenterer rammer for overtredelsesgebyr på andre rettsområder. Dette gir et inntrykk av utviklingen i bruk av overtredelsesgebyr over tid og hvilket gebyrnivå som gjelder for ulike typer overtredelser.

Etter Regelrådets vurdering er det imidlertid ikke tilstrekkelig begrunnet at det er behov for å øke denne rammen. Høringsnotatet presenterer ikke en begrunnelse ut fra endringer og praksis på arbeidsrettsfeltet. For eksempel om det har blitt flere lovbrudd, om alvorlighetsgraden har økt, om gebyrnivået ikke «svir» like mye som før, eller hvorfor Arbeidstilsynet ikke har brukt rammen for eksisterende gebyrnivå mv. Videre savner Regelrådet en utredning av alternative tiltak, og en vurdering av mulige størrelser for den øvre rammen. Regelrådet mener også at det er svakheter i beskrivelsen av virkninger for næringslivet. Det fremstår også som uklart hvorfor departementet har sendt gebyrøkningen på høring nå og ikke ventet på den planlagte gjennomgangen av Arbeidstilsynets hjemmelsapparat.

På bakgrunn av svakhetene i utredningen mener Regelrådet at det ikke fremstår som tilstrekkelig begrunnet at forslaget vil nå målet om redusert arbeidslivskriminalitet og bedre konkurranse.

På lenken til venstre kan du lese mer om Regelrådets vurderinger.