22.12.2023

Regelrådet har vurdert Kunnskapsdepartementets forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter.

Kunnskapsdepartementet har levert en omfattende og grundig utredning. Departementet gir en grundig besvarelse av problem og mål, prinsipielle spørsmål, utredning av alternativer, beskrivelse av berørte, anbefaling av tiltak og forutsetninger for en vellykket gjennomføring.

Regelrådet savner en vurdering av om det kan være nærliggende å bruke søkertall fra barnehageopptaket som et moment i vurderingen om hvor kommunene skal redusere antallet barnehageplasser. Vi kan heller ikke se at departementet har vurdert å benytte informasjon fra barnehageopptaket som vurderingsgrunnlag for kommunene andre steder i utredningen. Regelrådet mener dette er et relevant alternativ som burde være utredet.

Departementet foreslår at kommunene skal ha større frihet i beregningen av tilskudd til de private barnehagene, og at kommunen skal gi forskrift om dette. Det er ikke mulig å vite hvilke utslag dette vil få for tilskuddene til den enkelte barnehage. Regelrådet mener departementet har gjort en god jobb med å utrede mulige virkninger av forslaget slik det står i dag. Samtidig vil Regelrådet påpeke at virkningene for den enkelte barnehage er høyst usikre på nåværende tidspunkt. Denne usikkerheten bør belyses i den videre beslutningsprosessen.

Departementet foreslår revisjonsplikt for alle barnehager. Revisjonsplikt er en betydelig kostnad for de minste barnehagene og Regelrådet mener at denne delen av forslaget burde vært utredet grundigere.

Les hele Regelrådets uttalelse i PDF-dokumentet som du finner i menyen til venstre.