22.12.2023

Finansdepartementet har sendt forslag til endringer i reglene om tilbakeføring av fradragsført merverdiavgift når personkjøretøy blir solgt eller omdisponert på høring.

Regelrådet merker seg at det presenteres to mål med forslaget: økt elbilandel og å legge til rette for mer nøytrale merverdiavgiftsregler. Det er ikke klart hvilket mål som er den primære bakgrunnen for forslaget. Underalternativer av tiltak er utredet, og nullalternativet er delvis beskrevet. Andre alternativer for å øke elbilandelen i denne delen av bilmarkedet er ikke vurdert.

Beskrivelsen av berørt næringsliv er utilstrekkelig, og det mangler en vurdering av virkningene for disse foretakene. Endringer i merverdiavgiftsreglene medfører ofte administrative byrder for næringslivet. Regelrådet etterlyser også en kost-nyttevurdering og påpeker behovet for en evaluering av regelverket etter implementering.

Det er ikke sannsynliggjort at forslaget vil oppnå målene til en relativt sett lav kostnad for næringslivet. Regelrådet understreker behovet for grundigere analyser og involvering av næringslivet i regelutviklingsprosessen.

Les hele Regelrådets uttalelse i PDF-dokumentet som du finner i menyen til venstre.