Green

Avsender: Kultur- og likestillingsdepartementet

26.01.2024

Regelrådet har vurdert Kultur- og likestillingsdepartementets forslag til endringer i åndsverkloven mv. (gjennomføring av digitalmarkedsdirektivet og nett- og videresendingsdirektivet).

Regelrådet vurderer at departementet gir en tilstrekkelig utredning av både alternative tiltak og anbefalte tiltak. Utredningen bygger på en prosess der tidlig involvering av næringslivet har vært sentralt. Det er også gjennomført en sammenligning med de nordiske landene for å undersøke hvordan de har gjennomført direktivet nasjonalt. Videre fremgår det tydelig hvilke problemstillinger man søker å løse og formålet med forslagene.

Samtidig mener Regelrådet at utredningen ville vært styrket gjennom en grundigere beskrivelse av berørt næringsliv. Dette gjelder særlig blant de aktørene som påvirkes mest av forslagene. Berørt næringsliv er identifisert, men ikke beskrevet. Departementet gir en kvalitativ vurdering av virkningene, og denne vurdering kunne vært forsøkt tallfestet for å illustrere hvor store endringene kan bli.

EU planlegger en evaluering av hvordan regelverket har fungert i praksis i 2025. Regelrådet vil anbefale departementet å gjennomføre en tilsvarende evaluering etter at loven har virket i noen år.

Samlet konkluderer Regelrådet med at det er sannsynliggjort at forslaget vil oppnå sitt formål til en relativt sett lav kostnad for næringslivet.

Les hele Regelrådets uttalelse i PDF-dokumentet som du finner i menyen til venstre.