Yellow

Avsender: Nærings- og fiskeridepartementet

02.02.2024

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring NOU 2023: 26 Ny lov om offentlige anskaffelser – første delutredning.

Regelrådet mener at utredningen har svakheter, jf. utredningsinstruksen pkt. 2-1 og 2-2.

Anskaffelsesutvalget har levert en grundig delutredning med god struktur. Problem og mål er beskrevet, det er utredet alternativer og det er en god beskrivelse av handlingsrommet som EØS-retten og internasjonale avtataler gir. Utredningen er laget på kort tid og er omfangsrik. Den kunne med fordel vært redigert strammere og kortet ned på flere punkter dersom utvalget hadde hatt mer tid.

Etter Regelrådets vurdering er utredningen ikke grundig nok i et nytte-kostnads perspektiv. Fem prosent tap av samfunnsnytten ved anskaffelsene vil innebære en kostnad på over 30 milliarder kroner. Regelrådet savner derfor en vurdering av om de mange samfunnsmålene i unødig grad bidrar til kompleksitet som gir kostnader og reduserer anskaffelsens nytteverdi for innkjøper. Videre synes utredningen å ha hovedfokus på virkningene for det offentlige, mens det er svakheter i utredningen av virkninger for leverandørene.

Det er positivt at utvalget foreslår å forenkle anskaffelsesregelverket med mål om å få ned transaksjonskostnadene både i det offentlige og hos leverandørene. Dette kan gi bedre konkurranseforhold for små virksomheter. Regelrådet stiller imidlertid spørsmål ved om forenklingseffekten kan bli svekket av den kompliserte målstrukturen med alle samfunnsmålene. Videre synes regelverket for bygge- og anleggsanskaffelser over 15 millioner kroner å ha fått en lite fleksibel utforming selv om det er nasjonalt handlingsrom opp til 56 millioner kroner.

Regelrådet mener at delutredning I og II henger så tett sammen at de burde vært sendt på høring samlet. Det er vanskelig å si noe om helheten og virkningene av den nye loven uten å vite hvilke vurderinger og forslag som kommer i andre delutredning.

På denne bakgrunn kan Regelrådet på det nåværende tidspunkt ikke uttale seg om hvorvidt målene kan oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet. Regelrådet oppfordrer departementet til å utvide høringsfristen slik at høringsinstansene kan se de to delutredningene i sammenheng og gi en felles høringsuttalelse.

Les hele Regelrådets uttalelse i PDF-dokumentet som du finner i menyen til venstre.