09.02.2024

Havindustritilsynet (tidligere Petroleumstilsynet) har sendt på høring forslag til nytt regelverk for sikkerhet og arbeidsmiljø ved fornybar energiproduksjon til havs.

Havindustritilsynet tar opp sentrale problemstillinger knyttet til regulering av en relativt sett ny næringsgren. Hovedutfordringen er å legge til rette for drift som ikke utgjør fare for liv og helse, samtidig som næringen skal være konkurransedyktig i et internasjonalt marked. Regelrådet oppfatter det som uklart hvilke rammer som er lagt til grunn for utredningsarbeidet.

Etter Regelrådets vurdering er det mangler ved besvarelsen av de seks spørsmålene i utredningsinstruksen punkt 2-1, og utredningens omfang etter instruksens punkt 2-2. Det gjelder blant annet manglende vurderinger knyttet til behov for ny regulering, alternativ til ny forskrift, samt virkninger for næringslivet. Havindustritilsynet beskriver problemet som at dagens regelverk ikke fullt ut kan gjøres gjeldende for energiproduksjon til havs, da industrien har visse særpreg som krever egen regulering. Regelrådet savner en vurdering av om eksisterende regulering med nødvendige tilpasninger ville kunne nå målene med forslaget.

Etter Regelrådets vurdering gjør manglene at det er usikkert om målene med forslaget kan nås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet.

Les hele Regelrådets uttalelse i PDF-dokumentet som du finner i menyen til venstre.