21.03.2024

Vegdirektoratet har sendt på høring forslag til endringer i forskrift 15. desember 2016 nr. 1600 om tilgjengeliggjøring av sanntids veg- og trafikkinformasjonstjenester. Endringene medfører en betydelig geografisk utvidelse av virkeområde for disse tjenestene og en rekke nye pliktsubjekter. Regelrådet savner i den forbindelse en grundigere beskrivelse av næringslivet som blir berørt, samt hvordan forordningen antas å påvirke små virksomheter.

Vegdirektoratet tar opp flere sentrale problemstillinger som oppstår i forbindelse med gjennomføring av forordningen. Dette gjelder spørsmål av konkurransemessig betydning, samt krav om rapportering og samarbeid som stilles til private aktører. Etter Regelrådets vurdering er dette sentrale vurderinger i forbindelse med en vellykket gjennomføring for norsk næringsliv.

Ettersom det gjenstår å utarbeide konkrete forslag knyttet til gjennomføringen har ikke Regelrådet mulighet til å konkludere på spørsmål om målene med forslagene kan nås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet.