Red

Avsender: Kommunal- og distriktsdepartementet

21.03.2024

Kommunal- og distriktsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i husleieloven. Spesielt bestemmelsene knyttet til kontraktslengde og oppsigelsesvern i boligleierforhold vurderes i høringsnotatet. Forslaget følger av Stortingets anmodningsvedtak nr. 88 (2022/23), og er utarbeidet av husleielovutvalget.

Regelrådet vurderer at utredningen gir en detaljert situasjonsbeskrivelse av leiemarkedet og formålet med forslagene kommer tydelig frem. Virkningene er ikke forsøkt tallfestet. Videre fremstår utredningen av alternative tiltak, beskrivelsen av berørt næringsliv og gjennomgangen av prinsipielle spørsmål som tilstrekkelig. Regelrådet mener også at endringene i husleielovens struktur vil gjøre den lettere å forstå for brukerne av lovverket.

De foreslåtte tiltakene vil være belastende for utleiersiden sammenliknet med gjeldende regulering. Det er derfor viktig at fordelene ved forslagene fremstår klare og sannsynlige. Regelrådet mener forslagets nyttevirkninger ikke er tilstrekkelig sannsynliggjort og at de negative virkningene burde vært nærmere utredet. Det fremstår uklart hva virkningene av tiltakene vil være for utleier, og videre effektene på leiemarkedet. Etter Regelrådets vurdering kan økt risiko for utleierne slå tilbake på leietakerne i et allerede presset utleiemarked. Utleierne kan for eksempel velge å sette opp husleien eller trekke ut boliger av utleiemarkedet. Dette vil igjen kunne påvirke leietakerne og leiemarkedet negativt.

På bakgrunn av usikkerheten knyttet til både de positive og negative virkningene av forslaget kan Regelrådet ikke konkludere med at målene kan oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet.

Lese hele uttalelsen på lenken til venstre.