16.04.2024

Regelrådet har vurdert Tolletatens utredning av forslag til endringer i vareførselsforskriften. Forslagene er en oppfølging av tidligere endringsforslag knyttet til implementering av Digitoll.

Tolletaten foreslår flere tiltak som skal avhjelpe i omstillingsperioden frem til direktekjørings-ordningen fases ut og det innføres krav til digital melde- og opplysningsplikt.

Regelrådet mener det er positivt at Tolletaten i denne høringen foreslår mulige forenklinger for næringslivet. Det er også positivt at Tolletaten legger opp til digitalisering, bruk av automatiske systemer og teknologinøytrale bestemmelser.

Regelrådet mener at Tolletaten kunne beskrevet berørt næringsliv grundigere. Tolletaten burde også gjort rede for virkningene av forslagene som nå er på høring. Regelrådet mener nyttevirkningen av forslaget kunne kommet bedre frem i høringsnotatet. Videre er Regelrådet usikre på om forslagene i denne høringen vil redusere utfordringene for mindre virksomheter og mener dette burde vært vurdert nærmere. Samlet sett mener derfor Regelrådet at utredningen har svakheter. På grunn av svakheter i utredningen er Regelrådet usikre på i hvor stor grad forslagene i denne høringen løser de problemene Tolletaten skisserer.

Les hele Regelrådets uttalelse i PDF-dokumentet som du finner i menyen til venstre.