Regelrådets Milepælsseminar

Regelrådets leder Sandra Riise forteller om betydningen av gode beslutningsgrunnlag i næringsreguleringen.
24. april 2024

Prioritert politikk fortjener gode utredninger

Den 17. april 2024 arrangerte Regelrådet et seminar som markerer at Regelrådet har vært i drift i åtte år og dermed avslutningen på Sandra Riises periode som leder av Regelrådet. Ut går også Siri Pettersen Strandenes som også har sittet i rådet i åtte år.

Om lag 50 deltakere fra statsforvaltningen og næringslivet var til stede på seminaret som ble gjennomført på Sentralen i Oslo. Seminaret ble åpent av departementsråd i Nærings- og fiskeridepartementet Mette I. Wikborg som snakket om Regelrådets opprinnelse og rolle i regjeringens forenklingsarbeid.

Regelrådets leder Sandra Riise holdt deretter et innlegg hvor hun snakket om betydningen av gode beslutningsgrunnlag i næringsreguleringen.

Selv om Norge var litt senere ute enn våre naboland med å etablere et regelråd, har Regelrådet bidratt til bedre regulering. I løpet av de åtte årene har Regelrådet avdekket viktige områder for forbedring. Blant annet at konkrete virkninger for berørt næringslivet ofte er dårlig utredet. Spesielt småbedriftene, som utgjør en betydelig del av norsk økonomi, er ikke tilstrekkelig hensyntatt i reguleringsprosessen. Regelrådet understreker også viktigheten av å legge til rette for forenkling i regelverket, et poeng som for sjeldent blir vurdert.

Implementering av EØS-regelverk, SMB og forenkling

Internasjonalt samarbeid er en viktig del av Regelrådets arbeid. Ved å samarbeide med fagmiljøer i andre land, kan Regelrådet trekke på eksisterende kunnskap og utvikle nye innsikter. Regelrådet deltar aktivt i nettverk som RegWatchEurope og samarbeider tett med EU-kommisjonen og EUs regelråd for å utveksle beste praksis og erfaringer.

En av de store utfordringene er implementeringen av EØS-relevant regelverk. Regelrådet har observert at disse sakene ofte har svakere utredningskvalitet enn nasjonale saker, noe som kan tyde på at rask implementering går på bekostning av grundig behandling. Regelrådet har derfor foreslått tiltak for å forbedre denne prosessen, inkludert tydeligere rammeverk for involvering av berørte parter.

For å sikre at regelverksendringer ikke overbelaster små bedrifter, mener Regelrådet at det er behov for fornyet fokus og innretning på forenklingsarbeidet. Det er avgjørende å sikre at norsk regelverk utvikles med god forståelse for virkeligheten i bedriftene, og at det legges til rette for tidlig involvering av berørt næringsliv.

Regelrådet ser frem til å fortsette sitt arbeid med å sikre at regelverket i Norge er effektivt og hensiktsmessig for næringslivet, samtidig som det bidrar til økonomisk vekst og bærekraftig utvikling.

Seminaret ble avsluttet med kommentarer fra NHO ved Halvor Sigurdsen og et innlegg fra departementsråd Wikborg som takket Sandra Riise og Siri Pettersen Strandenes for sine bidrag gjennom åtte år.

Regelrådets presentasjon kan du se her (lenke)