Yellow

Avsender: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

29.04.2024

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har sendt på høring forslag om ileggelse og utmåling av overtredelsesgebyr etter atomenergiloven og strålevernloven med forskrifter.

Regelrådet finner det positivt at DSA drøfter flere forutsetninger for at overtredelsesgebyrer skal ha ønsket virkning. De foreslåtte bestemmelsene er blant annet utformet på en måte som gjør det mulig å legge vekt på flere hensyn ved ileggelse av gebyr. DSA peker også på at det er viktig å finne et gebyrnivå som har en forebyggende effekt, samtidig som rammen for gebyret ikke settes for høyt. Videre er det positivt for berørte virksomheter at skyldkravet blir justert i tråd med øvrig nasjonal rett og EMK, og at direktoratet vil utarbeide en veileder.

Regelrådet mener det er svakheter i besvarelsen av de seks minimumsspørsmålene i utredningsinstruksen punkt 2-1, blant annet ved beskrivelse av berørt næringsliv.

På bakgrunn av utredningens mangler kan ikke Regelrådet konkludere på spørsmål om hvorvidt målene med forslagene kan nås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet.

De siste årene har det vært en økning i tilsynsmyndighetenes adgang til å utstede overtredelsesgebyr. For enkelte aktører kan gebyrene utgjøre svært store summer. Det er viktig at den omfattende bruken av overtredelsesgebyr kan legitimeres gjennom å vise til at slike gebyrer har ønsket virkning. Regelrådet vil derfor på generelt grunnlag oppfordre myndighetene til å evaluere bruken av overtredelsesgebyr i forskjellige bransjer.

Les hele uttalelsen på lenken til venstre.