Yellow

Avsender: Helse- og omsorgsdepartementet

02.05.2024

Regelrådet har vurdert Helse- og omsorgsdepartementet utredning av forslag om registrering av aktivitet fra privatfinansiert helse- og omsorgstjeneste og krav til format ved avlevering av pasientjournal til Norsk helsearkiv.

Regelrådet uttaler seg fordi forslaget i hovedsak berører private virksomheter. Regelrådet anerkjenner at utredningen av forslagene har positive aspekter, blant annet en god beskrivelse av det overordnede problemet og noe tallfesting av berørte og kostnader for de berørte bedriftene.

Regelrådet mener likevel at utredningen av forslaget har flere svakheter sammenliknet med minimumskravene i utredningsinstruksen. Det mangler utredning av alternative tiltak for registrering av aktivitet fra privatfinansiert helse- og omsorgstjeneste. Beskrivelsen av det berørte næringslivet og virkningene kunne vært grundigere. Vi savner en nærmere beskrivelse av hvilke data som skal rapporteres og hvordan, om det er data en har fra før eller om registreringen skal skje på en ny måte. Tidspunkt for forventet ikrafttredelse av regelverket er ikke nevnt. Departementet kunne med fordel være tydeligere på hvordan det foreslåtte tiltaket bidrar til å nå målet.

Regelrådet kan ikke fastslå om forslagene er utformet på en kostnadseffektiv måte for næringslivet, på grunn av manglende informasjon og ufullstendig vurdering av konsekvenser.

Les hele Regelrådets uttalelse i PDF-dokumentet som du finner i menyen til venstre.