Yellow

Avsender: Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet

08.05.2024

Regelrådet har vurdert forslag til ny gjødselbruksforskrift som Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring. Høringsnotatet svarer delvis på de seks spørsmålene i utredningsinstruksens punkt 2-1. Regelrådet vurderer at forslagene berører mange virksomheter og gir betydelige økonomiske kostnader for de berørte. Regelrådet mener utredningen ikke oppfyller utredningsinstruksenes krav til omfang og grundighet (punkt 2-2). Det foreligger et omfattende og grundig utredningsarbeid bak de foreslåtte tiltakene.

Regelrådet mener en større del av dette arbeidet burde vært brukt i høringsnotatet for å belyse et stort sakskompleks. Regelrådet mener det er svakheter i utredningen av problem, mål, prinsipielle spørsmål, forventede nyttevirkninger og anbefaling av tiltak. Regelrådet mener departementene i større grad kunne dokumentert vurderingene av alternative tiltak som finnes i bakgrunnsutredningene. Utredningen gir en god beskrivelse av berørt næringsliv, og de negative virkningene av forslagene er i noen grad belyst.

Regelrådet savner en grundigere gjennomgang av hvordan disse tiltakene i praksis skal gjennomføres. Det er bra at departementet har vurdert løsninger som balansegjødsling og biogassanlegg for produsenter med overskudd av gjødsel. Regelrådet savner imidlertid en grundigere vurdering av tiltak som må gjøres for at virksomheter med overproduksjon skal kunne benytte seg av disse løsningene. I det videre arbeidet med forslagene blir det derfor viktig at departementene gjennomfører tiltak som sikrer at dette er reelle løsninger på problemene med overproduksjon av fosfor.

At nyttevirkninger er mangelfullt utredet og belyst i utredningen, gjør at Regelrådet ikke kan konkludere med at målene kan oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet.

Les hele uttalelsen på lenken til venstre