Green

Avsender: Justis- og beredskapsdepartementet

28.05.2024

Regelrådet har vurdert Justis- og beredskapsdepartementets forslag til endringer i reglene om rekonstruksjonsforhandling.

Regelrådet mener at forslaget er tilstrekkelig utredet, jf. utredningsinstruksen punkt 2-1 og 2-2.

Departementet har utarbeidet et grundig høringsnotat. Regelrådet mener at departementet har utredet alternative tiltak og behandlet høringsinstansenes synspunkter på en god måte. Berørt næringsliv og virkninger er også kvalitativt beskrevet. Når det gjelder spørsmålet om virkninger mener Regelrådet likevel departementet kunne vurdert om reglene vil påvirke utlånspolitikk i bankene på en måte som er uheldig for de mindre bedriftene. Det gjelder også spørsmålet om banksektoren har administrativ kapasitet til å delta i rekonstruksjonsprosesser.

En av hovedvirkningene av forslagene er at pantesikrede fordringshavere vil kunne bli bundet av et forslag mot sin vilje. Samtidig skal forslagene ikke medføre at fordringshaverne utsettes for risiko ved å være i et slikt mindretall. Regelrådet mener at departementet har foretatt en grundig vurdering og avveining av hensynet til partene i rekonstruksjonsprosessen og mener på denne bakgrunn at målene om holde flere virksomheter levedyktige kan nås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet.

Les hele Regelrådets uttalelse i PDF-dokumentet som du finner i menyen til venstre.