29.05.2024

Finansdepartementet hører forslag til gjennomføring av forordning (EU) 2023/1114 om markeder for kryptoeiendeler (MiCA) og av forordning (EU) 2023/1113 (TFR II) i norsk rett. Høringsnotatet er utarbeidet av Finanstilsynet.

Finanstilsynet presenterer et komplekst reguleringsområde, og forklarer tekniske detaljer på en forståelig måte. Problemet med uregulerte kryptoeiendeler og målet om et harmonisert regelverk for å beskytte forbrukere og fremme innovasjon er tilstrekkelig beskrevet i høringsnotatet.

Regelrådet finner det positivt at det er vist til dagens regulering, berørt næringsliv i Norge og omfanget av private investeringer i kryptoeiendeler. Beskrivelsen av berørt næringsliv kunne vært utvidet både med tanke på direkte og indirekte effekter.

Finanstilsynet gjør flere vurderinger som Regelrådet mener departementet burde kommentert før saken ble sendt på høring. Dette gjelder generelt hele høringsdokumentet og mer spesielt spørsmålet rundt nasjonale tilpasninger av overgangsregler. Regelrådet mener at dette er et moment som gir unødvendig usikkerhet til et ellers godt utredet regelverksforslag.

Tilsynet foreslår ikke regler utover det forordningen krever, og Regelrådet konkluderer med at målet kan nås til relativt sett lave kostnader for næringslivet.

Les hele Regelrådets uttalelse i PDF-dokumentet som du finner i menyen til venstre.