Yellow

Avsender: Nærings- og fiskeridepartementet

05.06.2024

Regelrådet har vurdert Nærings- og fiskeridepartementets utredning av forslag til endringer i allmenngjøringsloven og sektorlovgivning med hensyn til skipsfart. Forslaget følger opp høringen av forslag til lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel fra 2022. Det er positivt at departementet har vurdert tiltaket på nytt etter forrige høringsrunde.

Det er en styrke ved utredningen at berørt næringsliv er beskrevet. Virkninger er utredet, men Regelrådet mener at virkninger for direkte og indirekte berørt næringsliv, samt konkurranse-virkninger, burde være enda grundigere utredet. Virkninger kunne også vært forsøkt tallfestet/ verdsatt. Departementet skriver at virkningene av forslaget om krav til rettighetshavere vil utredes nærmere ved utforming av forskriftene. Lovforslaget som nå er sendt på høring vil behandles av Stortinget. Vi antar dette blir siste gang saken behandles av Stortinget. Regelrådet mener at det er viktig for beslutningsprosessen at virkningene av forslaget i størst mulig grad belyses i dokumentene som skal være grunnlaget for Stortingsbehandlingen. Regelrådet mener at også virkninger av forslag som følger opp dette forslaget bør utredes og belyses for Stortinget.

Regelrådet mener det er viktig at juridiske/folkerettslige spørsmål avklares med ESA og andre relevante internasjonale organer før forslaget oversendes Stortinget.

Høringsperioden er på kun seks uker. Regelrådet mener dette er for kort sett i forhold til omfanget av tiltaket og hvor viktig det er, jf. Utredningsinstruksens punkt 3-3. Regelrådet mener at dette forslaget innebærer en helt annen måte å regulere på enn det som ble foreslått i 2022. Regelrådet mener departementet bør forlenge høringsfristen for å gi de berørte anledning til å sette seg ordentlig inn i saken og gi utfyllende høringssvar.

Les hele Regelrådets uttalelse i PDF-dokumentet som du finner i menyen til venstre.