Webinar om regelverksutvikling

Foredragsholdere på webinaret
5. juni 2024

17. juni 2024 inviterer Konkurransetilsynet og Regelrådet til webinar om regelverksutvikling. Webinaret er rettet mot ansatte i offentlig forvaltning som jobber med regelverksutvikling og revisjon av regelverk.

Næringsdrivende i Norge må forholde seg til et omfattende regelverk. Regelverket skal ivareta samfunnsmessige behov, men kan også medføre kostnader for foretakene. Det er derfor viktig at regelverket er målrettet og forholdsmessig.

God regelverksutvikling krever bevissthet om at regelverket kan påvirke foretak sine muligheter eller insentiver til å konkurrere. Det er viktig at de som jobber med regelverksutvikling er oppmerksomme på at reguleringskostnadene kan ramme små -og mellomstore bedrifter i uforholdsmessig grad.

Ofte kan måloppnåelse sikres på måter som er mindre konkurransebegrensende og kostbare for foretakene.

Dette webinaret retter seg mot ansatte i offentlig forvaltning som jobber med regelverksutvikling og revisjon av regelverk (lov og forskrifter), jurister, økonomer og statsvitere.

Vi retter søkelyset på hvordan rammebetingelsene kan tilrettelegges for små- og mellomstore foretak. Webinaret innledes av statssekretær Vegard Grøslie Wennesland fra Nærings- og fiskeridepartementet. Deretter vil Konkurransetilsynet og Sekretariatet for Regelrådet utdype på bakgrunn av sine respektive mandat. I den siste delen av webinaret blir det presentert konkrete eksempler på hvordan man kan utforme tiltak som holder næringslivskostnader nede og fremmer konkurranse.

Det blir mulig å stille spørsmål til representantene fra Regelrådet og Konkurransetilsynet. Deltagerne på webinaret har også mulighet til å sende inn eksempler for diskusjon i forkant. Spørsmål sendes inn via påmeldingsskjemaet.

Om arrangørene

Regelrådet og Konkurransetilsynet er to uavhengige forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartmentet, som har komplementære oppgaver i vurderingen av nytt eller endret regelverk. Regelrådets mandat er å bidra til økt verdiskaping ved at næringslivet ikke blir påført unødige kostnader fra nytt eller endret regelverk. Én av Konkurransetilsynets oppgaver er å vurdere og peke på regelverk som kan hemme konkurransen i et marked.

Dato: 17. juni Tid: 13.00-14.30

Meld deg på her: Webinar om regelverksutvikling – Konkurransetilsynet