Red

Avsender: Norges vassdrags- og energidirektorat

01.07.2024

Regelrådet har vurdert Norges vassdrags- og energidirektorats utredning av forslag til endringer i økodesignforskriften. Regelrådet mener at forslaget ikke er tilstrekkelig utredet.

Regelrådet mener utredningen ikke fullt ut svarer på de seks spørsmålene i utredningsinstruksens punkt 2-1. NVE skriver at de ikke har forsøkt å gjennomføre en grundig konsekvensanalyse av forslagene, men de har gitt en overordnet kvalitativ analyse av virkningene. Regelrådet mener NVEs vurdering av at forslaget vil få begrensede virkninger for norsk næringsliv er rimelig, blant annet fordi det ikke er norske produsenter i flere av disse markedene. Vi mener allikevel NVE kunne gitt mer informasjon om berørt næringsliv. Det er en svakhet ved utredningen at det ikke kommer frem hvor mange produsenter, importører og forhandlere i Norge som berøres av de nye kravene. Virkningene av forslaget er overordnet og kvalitativt beskrevet. En nærmere beskrivelse av hva importører og forhandlere må gjøre for å overholde de nye kravene hadde styrket utredningen.

Utredningen inneholder ikke en problembeskrivelse. Målsetningen om å fremme utvikling og bruk av energieffektive og miljøvennlige energirelaterte produkter er overordnet og kvalitativ beskrevet. Regelrådet mener NVE med fordel kunne benyttet EUs arbeid med økodesign og innholdet i de ulike forordningene til å besvare problemet og målet med forslaget.

Forslaget gjelder EU-forordninger som må gjennomføres «som sådan» i norsk rett, og det er derfor ingen muligheter for norske myndigheter til å gjennomføre alternativer med lavere kostnader for næringslivet.

Les hele Regelrådets uttalelse i PDF-dokumentet som du finner i menyen til venstre.