05.07.2024

Regelrådet har vurdert Miljødirektoratets utredning om forbud mot bruk av fossil gass til byggvarme på byggeplasser.

Direktoratet har tilstrekkelig beskrevet problemet med CO2-utslipp fra fossil gass brukt til byggvarme, og knyttet dette til Norges klimamål om å redusere utslippene innen 2030. Beskrivelsen av berørt næringsliv er grundig og identifiserer på en god måte relevante aktører, inkludert byggherrer, entreprenører, leverandører og energibransjen. Videre er det positivt at kostnadsvirkningene for næringslivet er tallfestet og usikkerheten rundt effekten av forbudet er belyst.

Det er også positivt at direktoratet har vurdert forutsetninger for en vellykket gjennomføring, inkludert informasjonsarbeid, tilsyn og realistiske tidsplaner. Regelrådet reiser imidlertid spørsmål ved kommunenes evne til å følge opp forbudet.

Regelrådet påpeker videre at konsekvensene for små virksomheter ikke er tilstrekkelig belyst. Vi anbefaler en mer detaljert analyse av økonomiske og praktiske utfordringer for små virksomheter, samt mulige tiltak for omstillingen.

Behovet for byggvarme anses som stort i Norge og kostnadene ved disse tiltakene kan bli store for næringslivet. Samtidig er effekten på samlede utslipp usikker. På grunn av denne usikkerheten mener vi at tiltaket ikke er utformet slik at målene nås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet.

Les hele Regelrådets uttalelse i PDF-dokumentet som du finner i menyen til venstre.