Red

Avsender: Skatteetaten/-direktoratet

05.07.2024

Skattedirektoratet, på vegne av Finansdepartementet, har sendt forslag til endring i Stortingets vedtak om dokumentavgift og dokumentavgiftsloven på høring den 08.05.2024. Forslaget innebærer at særregelen om tomteverdi ikke lenger skal gjelde for anleggseiendom og presiserer begrepet «salgsverdien av tomta».

Regelrådet mener at problemet med forslaget er tilstrekkelig beskrevet, men savner et mer presist mål og en grundigere utredning av nullalternativet. Det er positivt at ulike alternativer er vurdert.

Beskrivelsen av berørt næringsliv burde vært grundigere. Regelrådet etterlyser blant annet hvilke markeder og bransjer som blir berørt, samt statistikk og eksempler. Regelrådet mener at virkningene ikke er tilstrekkelig utredet, spesielt med tanke på indirekte kostnader og konkurransevirkninger. Vi stiller også spørsmål ved at presiseringen av «salgsverdien av tomta» ikke ventes å ha økonomiske konsekvenser. Etter vår vurdering innebærer det en innstramming av hvilke kostnader ved tomtebearbeidelse man kan få fritak for.

Det foreslåtte innføringstidspunktet er nært i tid. Det er usikkerhet om hvordan de avgiftspliktige vil tilpasse seg endringene. Tidlig involvering av næringslivet i prosessen vil kunne forbedre kvaliteten på reguleringen og redusere byrdene for næringslivet. Høringsdokumentet inneholder ingen vurdering av evaluering, noe Regelrådet mener burde vært inkludert.

Regelrådet mener at forslaget kan gi økte direkte kostnader for næringslivet og at alternativer med lavere kostnader burde vært vurdert grundigere.

Les hele Regelrådets uttalelse i PDF-dokumentet som du finner i menyen til venstre.