Yellow

Avsender: Kommunal- og distriktsdepartementet

10.07.2024

Kommunal- og distriktsdepartementet har sendt forslag til endringer i plan- og bygningsloven og kart- og planforskriften på høring 15.04.2024. Regelrådet mener at utredningen av forslaget til endringer har svakheter på enkelte punkter.

Departementet har grundig beskrevet problemene de ønsker å løse. Det er positivt at departementet presenterer flere alternative tiltak og varianter og inkluderer eksempler fra andre land. Eksisterende begrensninger for alternativer er også analysert. Berørt næringsliv er identifisert og til en viss grad beskrevet. Forslaget innebærer at en rekke forutsetninger må være oppfylt for en vellykket gjennomføring. Departementet har gjengitt de fleste forutsetningene på en tilfredsstillende måte.

Beskrivelsen av målet med forslaget kunne vært mer presis under de ulike forslagene. Det mangler en grundig utredning av næringslivet som blir indirekte berørt og om bransjen inneholder små virksomheter. Virkningene for utbyggerne er i noen grad utredet, men konkurransevirkninger og virkningene for de indirekte berørte er i liten grad beskrevet. Forslagene kan føre til økt behov for kapital i byggeprosessen og lavere utbyggingshastighet, noe som vil ramme de små kraftigere enn de store utbyggerne.

Regelrådet mener at utredningen bør inneholde en vurdering av når og hvordan anbefalt tiltak bør evalueres. Vi kan heller ikke se at departementet har foreslått eller anslått når bestemmelsene skal tre i kraft. Regelrådet stiller spørsmål ved om det er nødvendig med regulering i denne saken.

Les hele Regelrådets uttalelse i PDF-dokumentet som du finner i menyen til venstre.