Regelrådet

Regelrådet er et uavhengig forvaltningsorgan som skal bidra til økt verdiskapning ved at nærings­livet ikke blir påført unødvendige kostnader fra nytt eller endret regelverk. Rådet er et offentlig utnevnt utvalg med medlemmer fra næringsliv og akademia.

Uttalelser

NOU 2022:8 Ny minerallov

NOU 2022:8 Ny minerallov

Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt Minerallovutvalgets utredning av ny minerallov på høring. Regelrådet mener at problemet som skal løses og målet som skal nås er tilstrekkelig utredet gjennom evalueringen av mineralloven som ble gjennomført i 2018, utvalgets...

Forskrift om regnskapsplikt m.m. for private barnehager og forslag til endringer i forskrift om tilskudd til private barnehager

Tilleggsfordeler ved kredittopptak

Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til nye reguleringer av tilleggsfordeler ved kredittopptak. Regelrådet vurderer at forslaget ikke er tilstrekkelig utredet. Regelrådet mener høringen gjennomgår utfordringene knyttet til det økende...

Hva var bakgrunn for forslaget til regelverksendring? (2021)

Hva gjør vi?

Regelrådet går gjennom alle høringssaker til nytt eller endret regelverk for næringslivet som legges fram av departementer og direktorater. Vi skriver uttalelser til et utvalg av høringssakene der vi undersøker utredningskvalitet etter utredningsinstruksens krav. Vi har dialog med etatene, tilbyr veiledning og følger den faglige utviklingen internasjonalt på områdene regelverksutvikling og regulering.