Regelrådet

Regelrådet

Regelrådet er et uavhengig forvaltningsorgan som skal bidra til økt verdiskapning ved at nærings­livet ikke blir påført unødvendige kostnader fra nytt eller endret regelverk. Rådet er et offentlig utnevnt utvalg med medlemmer fra næringsliv og akademia.

Uttalelser

Forslag om forbud mot bruk av fossil gass til byggvarme

Forslag om forbud mot bruk av fossil gass til byggvarme

Regelrådet har vurdert Miljødirektoratets utredning om forbud mot bruk av fossil gass til byggvarme på byggeplasser. Direktoratet har tilstrekkelig beskrevet problemet med CO2-utslipp fra fossil gass brukt til byggvarme, og knyttet dette til Norges klimamål om å...

NOU 2024: 9 Ny lov om offentlige anskaffelser – andre delutredning

NOU 2024: 9 Ny lov om offentlige anskaffelser – andre delutredning

Regelrådets uttalelse i denne saken må ses i sammenheng med Regelrådets uttalelse til NOU 2023: 26 Ny lov om offentlige anskaffelser – første delutredning. Uttalelsen finnes her (lenke). Regelrådet mener at utredningen har svakheter, jf. utredningsinstruksen pkt. 2-1...

Hva gjør vi?

Regelrådet går gjennom alle høringssaker til nytt eller endret regelverk for næringslivet som legges fram av departementer og direktorater. Vi skriver uttalelser til et utvalg av høringssakene der vi undersøker utredningskvalitet etter utredningsinstruksens krav. Vi har dialog med etatene, tilbyr veiledning og følger den faglige utviklingen internasjonalt på områdene regelverksutvikling og regulering.