Regelrådet

Regelrådet

Regelrådet er et uavhengig forvaltningsorgan som skal bidra til økt verdiskapning ved at nærings­livet ikke blir påført unødvendige kostnader fra nytt eller endret regelverk. Rådet er et offentlig utnevnt utvalg med medlemmer fra næringsliv og akademia.

Uttalelser

Kontraktslengde og oppsigelsesvern i boligleierforhold

Kontraktslengde og oppsigelsesvern i boligleierforhold

Kommunal- og distriktsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i husleieloven. Spesielt bestemmelsene knyttet til kontraktslengde og oppsigelsesvern i boligleierforhold vurderes i høringsnotatet. Forslaget følger av Stortingets anmodningsvedtak nr. 88...

Høring om sanntids trafikkinformasjonstjenester

Høring om sanntids trafikkinformasjonstjenester

Vegdirektoratet har sendt på høring forslag til endringer i forskrift 15. desember 2016 nr. 1600 om tilgjengeliggjøring av sanntids veg- og trafikkinformasjonstjenester. Endringene medfører en betydelig geografisk utvidelse av virkeområde for disse tjenestene og en...

Hva gjør vi?

Regelrådet går gjennom alle høringssaker til nytt eller endret regelverk for næringslivet som legges fram av departementer og direktorater. Vi skriver uttalelser til et utvalg av høringssakene der vi undersøker utredningskvalitet etter utredningsinstruksens krav. Vi har dialog med etatene, tilbyr veiledning og følger den faglige utviklingen internasjonalt på områdene regelverksutvikling og regulering.