Regelrådet

Regelrådet

Regelrådet er et uavhengig forvaltningsorgan som skal bidra til økt verdiskapning ved at nærings­livet ikke blir påført unødvendige kostnader fra nytt eller endret regelverk. Rådet er et offentlig utnevnt utvalg med medlemmer fra næringsliv og akademia.

Uttalelser

Ny gjødselvareforskrift

Ny gjødselvareforskrift

Regelrådet har vurdert Mattilsynets utredning av forslag til endringer i gjødselvareforskriften. Forslaget er en del av et større prosjekt med endringer i gjødselregelverket ledet av Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og...

Hva gjør vi?

Regelrådet går gjennom alle høringssaker til nytt eller endret regelverk for næringslivet som legges fram av departementer og direktorater. Vi skriver uttalelser til et utvalg av høringssakene der vi undersøker utredningskvalitet etter utredningsinstruksens krav. Vi har dialog med etatene, tilbyr veiledning og følger den faglige utviklingen internasjonalt på områdene regelverksutvikling og regulering.