Green

Avsender: Olje- og energidepartementet

22.06.2017

Departementet foreslår en ny lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen, som skal legge til rette for undersøkelse og utvinning av mineralforekomster på kontinentalsokkelen i samsvar med samfunnsmessige målsettinger, slik at hensynet til verdiskapning, miljø, sikkerhet, næringsvirksomhet og andre interesser blir ivaretatt. Lovforslagets formål er å legge til rette de overordnede rammene for mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen og fastsette de viktigste bestemmelsene vedrørende undersøkelse (ressurskartlegging) og utvinning.

Regelrådets vurdering er at forslaget er tilstrekkelig utredet. Regelrådet vil fremheve at det er viktig at departementet tar med seg videre at søknadsprosessen for åpning for mineralvirksomhet er så enkel som mulig, for å unngå unødvendige byrder i oppstartfasen for virksomheter som vil etablere seg i næringen.