Forbud mot oppvarming med fossil olje i landbruksbygg og midlertidige bygg – en dyr eller rimelig byrde for næringslivet?

1. september 2017

I juni vedtok regjeringen et forbud mot oppvarming med mineralolje av boliger, offentlige bygg og næringsbygg (yrkesbygg) fra 2020. Formålet er å redusere klimagassutslipp. Klima- og miljødepartementet (KLD) sendte samtidig på høring et forslag om å utvide forbudet til å omfatte driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger som anleggsbrakker og liknende. Regelrådet publiserte 29. august en uttalelse til hvordan virkningene av utvidelsen av forbudet er utredet.

Les uttalelsen her

Utredningen får «rødt stempel»:

Lederen av Regelrådet, Sandra Riise, har dette å si om utredningen:

Den store svakheten med forslaget er manglende vurderinger av kostnader og andre konsekvenser for de enkelte næringsaktørene.

Regelrådet uttaler seg ikke om tiltaket som foreslås som sådan. Regelrådet vurderer om utredningen av tiltaket gir et godt nok beslutningsgrunnlag og om det pålegges unødvendige byrder for næringslivet eller ikke. I dette tilfellet er utredningen ikke tilfredsstillende, ifølge Riise.

Problembeskrivelse og formål er bra nok beskrevet, og alternative utforminger av forbudet er vurdert i tidligere runder.

Men hverken høringsparter eller politikerne får gjennom denne utredningen et godt bilde av hva utvidelsen av forbudet kan bety for de næringsdrivende i landbruket og byggenæringen eller om tiltaket totalt sett har en høy eller lav kostnad sammenliknet med andre klimatiltak. Utredningen departementet har sendt ut på høring svarer ikke på om et forbud mot oppvarming med fossil olje i landbruksbygg og midlertidige bygg er et kostbart eller billig klimatiltak; -og dermed heller ikke om byrden for næringslivet er dyr eller rimelig.

Det har i forbindelse med uttalelsen vært god kontakt mellom Regelrådet og Klima- og miljødepartementet. Klima- og miljødepartementet har i sin kontakt med Regelrådet meddelt at de vurderer justeringer i høringsnotatet og at de vil forlenge høringsfristen. Riise konkluderer:

Vårt mål er å unngå unødvendige byrder for næringslivet, og ved å gå høringer og forslag nærmere etter i sømmene kan vi avdekke svakheter som kan få store konsekvenser.

Du kan lese hele høringsnotatet på regjeringen.no.