27.10.2017

Sjøfartsdirektoratet foreslår i denne forskriftsendringen å innføre to nye dekksoffisersertifikater, klasse 6 og 7. Ifølge forslaget, blir «kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 sertifikatkravet for fører på fartøy med største lengde 8 meter eller mer som faller inn under virkeområdet til forskrift om bygging mv. av mindre lasteskip i § 1». Videre foreslås at kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 7 skal kreves for fører på «fartøy med største lengde under 15 meter som ikke skal slepe, maksimalt fører 1000 kg last, og som utfører løft hvor det krengende moments arm ikke overstiger 0,100 meter». Disse faller utenfor virkeområdet til forskrift om bygging mv. av mindre lasteskip. Det foreslås også en endring i strukturen i fiskeskippersertifikat gjennom at et nytt kommer inn, og et annet går ut. I tillegg foreslås det mindre endringer i forskriftsteksten.

Regelrådets vurdering av forslaget er at den ikke er tilstrekkelig utredet i henhold til utredningsinstruksen pkt. 2-1 og 2-2.

Regelrådet vil understreke at selv om forslagene delvis stammer fra innspill fra næringslivet og arbeidsgrupper der berørte aktører deltar, skal høringsnotatet gi høringsinstansene tilstrekkelig informasjon.

Det fremkommer ikke tydelig av høringsnotatet hvilke alternative tiltak som eventuelt er vurdert, og heller ikke alternative utforminger av de foreslåtte tiltakene. Det er også uklart om forslagene til endringer følger direkte av internasjonale forpliktelser. Dersom Norge ikke har handlingsrom i forbindelse med innføringen av tiltaket så burde dette være omtalt innledningsvis. Virkningen for berørt næringsliv er ikke godt nok beskrevet. Det er på bakgrunn av høringsnotatet vanskelig å vurdere om forslaget kan innføres slik at målene oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet.

Regelrådet anbefaler at forslaget trekkes tilbake, og utredes i tråd med utredningsinstruksen før det sendes på ny høring.