Rødt lys og god dialog med Luftfartstilsynet

27. oktober 2017

Regelrådets sekretariat hadde god dialog med representanter for Luftfartstilsynet i møte i Bodø denne uken. Tema for møtet var Regelrådets høringsuttalelse om Luftfartstilsynets forslag til endring i forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder. Regelrådet hadde gitt utredningen kategori Rød: Forslaget er ikke tilstrekkelig utredet.

Luftfartstilsynet foreslår endringer av forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder, med hensikt å øke flysikkerheten. Bakgrunnen for forslaget er blant annet ulykken i Kåfjorddalen i 2010, hvor et småfly traff en taubane og havarerte, og helikopterulykken på Sollihøgda i 2014 hvor helikopteret fløy inn i en høyspentledning.

Regelrådet ga utredningen rødt lys blant annet på grunn av for dårlig konsekvensutredning. I sin uttalelse skriver Regelrådet at alternative tiltak og alternative utforminger av forskriftene burde vært drøftet nærmere i utredningen, og at virkningen for næringslivet burde vært forsøkt tallfestet. Videre pekes det på at det mangler oversikt over berørte næringer og andre aktører som berøres.

Regelrådet ber nå om overleveringsmøter i forbindelse med alle røde uttalelser. Dette gir mulighet for nyttig dialog med dem som har utredet en sak. Hensikten er å få frem Regelrådets rolle og synspunkter i saken, gi veiledning og få tilbakemeldinger fra dem som mottar Regelrådets uttalelser. Fungerende leder av sekretariatet for Regelrådet, Maria Rosenberg, sier følgende:

Vi opplever at det var et konstruktivt møte der vi fikk frem Regelrådets rolle og synspunkter i saken, og der vi møtte en organisasjon som er opptatt av kvalitet i utredningsarbeidet sitt.

Regelrådets uttalelse i sin helhet finner du her.