Regelrådet er kritisk til endringer i bokføringsforskriften

19. februar 2018

Finansdepartementet foreslår å endre bokføringsforskriften §8-5-6 sjette ledd, slik at henvisningen til arbeidsmiljøloven tas ut. Dette medfører at det ikke vil være mulig å benytte arbeidsplan som et alternativ til personalliste, der arbeidsplanene tilfredsstiller kravene etter personalliste. Forslaget om å fjerne denne muligheten begrunnes med hensynet til de virksomheter som ikke har etterlevd gjeldende regelverk på en riktig måte.

Intensjonen med forskriftsendringen som tillot bedrifter å bruke arbeidsplan som alternativ til personalliste var å begrense byrdene for bedriftene, jf. proposisjon 141 L (2011-2012).

Regelrådet uttalte seg om forslaget 30. januar. Regelrådet vurderte at forslaget er utilstrekkelig utredet, og at muligheter for å sikre etterlevelse av det eksisterende regelverk ikke er godt nok vurdert. Rådet mener at ved fjerning av regelverk som i utgangspunktet skal være forenklende, må det være godt dokumentert at bedre forståelse og etterlevelse av regelverket ikke kan oppnås på annen måte.

Ifølge Sandra Riise, leder av Regelrådet:

Det er betenkelig at Finansdepartementet foreslår å fjerne et tiltak som i utgangspunktet var ment som forenklende, uten først å vise at de har forsøkt å få til en bedre etterlevelse av regelverket.

Det er spesielt små bedrifter som blir berørt av dette forslaget. Departementet burde fokusere på å lette hverdagen for disse bedriftene.

Fremfor å fjerne en forenkling, burde man se etter digitaliseringsmuligheter for å løse utfordringen med personallister og arbeidsplaner.

Regelrådet har hatt kontakt med Finansdepartementet som sier at de vil ta Regelrådets vurdering til etterretning, og se nærmere på konsekvensene av forslaget.