Yellow

Avsender: Justis- og beredskapsdepartementet

27.06.2018

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i varemerkeloven, tolloven, foretaksnavneloven, designloven og patentloven. Det foreslås endringer i disse lovene som følge av det internasjonale varemerkeregelverket. Forslagene til endringer kommer i hovedsak som følge av revidert varemerkedirektiv (EU 2015/2436). Videre foreslås det at Norge skal tiltre Singaporetraktaten.

Regelrådet har vurdert at utredningen av forslaget har svakheter, jf. utredningsinstruksen pkt. 2-1.

Regelrådet vil gi ros for et grundig og oversiktlig høringsnotat, selv om utredningen har enkelte svakheter når det gjelder utredningen av alternativer der det er nasjonalt handlingsrom og tallfestingen av virkningene for næringslivet.

Etter Regelrådets vurdering er et mål om å forbedre, modernisere og klargjøre reglene om varemerker i utgangspunktet positivt for næringslivet. Regelrådet er opptatt av like konkurransevilkår for næringslivet. Det overordnede målet om å harmonisere regelverket om varemerker i EØS ytterligere er i så måte positivt for næringslivet. Regelrådet vil samtidig understreke at reglene må utformes slik at kostnadene ved å følge dem blir minst mulig. Fokus på gode og brukervennlige løsninger for registrering og saksbehandling av søknader om varemerker med videre blir avgjørende.