Yellow

Avsender: Nærings- og fiskeridepartementet

07.06.2019

Nærings- og fiskeridepartementet sender forslag til lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden på høring. Forslaget har i all hovedsak vært på høring før, da NOU 2013: 6 God handelsskikk i dagligvarekjeden var på høring i 2013. Regelrådet var ikke opprettet da NOU 2013: 6 var på høring, og har derfor ikke tidligere gitt uttalelse til forslaget. Denne uttalelsen er basert på en vurdering både av NOU 2013: 6 God handelsskikk i dagligvarekjeden og høringsnotatet datert 26. april 2019.

Problembeskrivelsen har bakgrunn fra NOU 2011: 4 Mat, makt og avmakt – om styrkeforholdene i verdikjeden for mat. Problemet er gjort rede for, men det er usikkerhet om problemets omfang. Hvem man vil regulere og målet med tiltaket kommer godt frem i utredningene. I NOU 2013: 6 utredes behovet for en ny lov, og det vurderes hva denne loven bør inneholde. Forholdet til EØS-avtalen og gjeldende lovgivning er grundig adressert. Bransjen er godt beskrevet. Departementet har gitt kvalitative vurderinger av kostnader for næringslivet, men disse er ikke forsøkt tallfestet. Hva som er de ønskede nyttevirkningene av forslaget kommer frem av utredningene, men Regelrådet mener det er usikkerhet om hvordan den nye loven skal bidra til å nå målet i praksis. Forutsetninger for en vellykket gjennomføring er adressert, men Regelrådet stiller spørsmål til at departementet ikke har mer konkrete anbefalinger når det gjelder organiseringen av det nye tilsynet.

Ut i fra en samlet vurdering mener Regelrådet at utredningen har svakheter, jf. utredningsinstruksen pkt. 2-1 og 2-2. På grunn av usikkerheten om problemets omfang og virkningene av forslaget kan ikke Regelrådet konkludere med at forslaget er utformet slik at målene nås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet.